.
 • Statuten van EAMM  §1 Naam, locatie, het fiscale jaar

  1. De vereniging heeft de naam: Europese Vereniging van Mangalarga Marchador eV (EAMM). De vereniging  is ingeschreven in het register van verenigingen in Duitsland.
      
  2. De vereniging heeft haar zetel in 35516 Münzenberg, Wetterstr. 13.
      
  3. Het boekjaar van de vereniging begint op 01 januari van het jaar.


  §2 Doel van de vereniging

  1. De vereniging streeft uitsluitend en direct charitatieve doeleinden na, in de zin van "van belasting vrijgestelde doeleinden" van de Duitse belastingwetgeving.
      
  2. Het doel van de organisatie is de verdere verspreiding van paarden van het ras Mangalarga Marchador in Europa, via de bevordering van de paardensport, het dierenwelzijn en de fokkerij.
      
  3. Het doel wordt met name gerealiseerd door:

  - Voorlichting en educatie van geïnteresseerde mensen over het ras Mangalarga Marchador, verder de verspreiding van informatie over het ras, en het aanbieden van opleidingen en andere informatie sessies.
  - Advies over fokken, ras-specifiek houden en het gebruik van de Mangalarga met inachtname van de beginselen van het land van herkomst.Deelname en vertegenwoordiging in ras-specifieke verenigingen voor het ontwerpen en ontwikkelen van de regels en voorschriften op het gebied van fokkerij en sport.
  - Ondersteuning voor kinderen en jongere personen.
  - Organisatie van en deelname aan  ruiter-en fokevenementen.
  - Het bieden van verschillende registers (fok-en sport) voor Mangalarga Marchador
  - Samenwerking met andere organisaties waarvan de doelstellingen het omschreven doel van de EAMM te bevorderen
      
  4. De vereniging is niet winstgevend en heeft geen eigen economische doeleinden of winstoogmerk.
      
  5. Fondsen van de vereniging mogen alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden
      
  6. De leden ontvangen geen uitkering uit de middelen van de vereniging. Niemand mag profiteren van uitgaven, die niet gebaseerd zijn op het doel van de vereniging, of het genieten van disproportionele vergoedingen.
      
  7. Bij de ontbinding van de vereniging of het wegvallen van zijn doel, worden de activa en de bezittingen van de vereniging toegewezen aan een ander liefdadigheids, of non-profit organisatie, met de toestemming van de bevoegde belastingdienst, met het uitsluitende doel om gebruikt te worden voor charitatieve doeleinden. De uitvoering van de taken bevat: Reglement van orde, regels van de sport, fokkerij procedure
      
  8. De verandering van de regels kan alleen worden besloten door besluit van het bestuur


  § 3 Verkrijging van het lidmaatschap

  1. Lidmaatschap van de vereniging staat open voor eenieder die de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt, alsmede rechtspersonen en andere juridische verenigingen.
  Ereleden, familieleden, koppels, gemeenschappen, en ondersteunende leden worden behandeld als volwaardige leden.
  Enkel volwassen leden hebben stemrecht.
  Voorwaarde voor het verkrijgen van het lidmaatschap is een schriftelijke aanvraag (aanvraagformulier), gestuurd naar het kantoor. Voor personen met beperkte bevoegdheid, met name minderjarigen, moet de aanvraag worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers.

  2. Deze vertegenwoordigers gaan akkoord met het betalen van de contributie  voor de persoon met beperkte bevoegdheid.
  Een aanvraag kan worden afgewezen door de raad van bestuur zonder opgaaf van redenen.

  3. Met de verwerfing van het lidmaatschap erkennen de leden de statuten van de vereniging en haar regels (GO, SO, ZO).

   
  § 4 Beëindiging van het lidmaatschap

  1. Uw lidmaatschap is beëindigd door de dood, uitsluiting (zie § 4, 3) of opzegiging van lidmaatschap van de vereniging.
  De opzegging dient plaats tse vinden door een schriftelijke kennisgeving aan het secretariaatvan de vereniging. Bij personen met een beperkte bevoegdheid, met name minderjarigen, moet de opzegging worden ondertekend door ouders of voogd. De opzegging moet minimaal twee maanden voor het einde van het fiscaal jaar worden gedaan.

  2. Door de beslissing van de raad van bestuur kann een worden geroyeerd, indien hij / zij zich schuldig maakt aan gedragingen gericht tegen de statuten of statutaire besluiten, of die de verenigingsbelangen schaden, of ernstig in gevaar brengen, gedragingen van een onsportieve  aard, of handelt in strijd met de belangen van het dierenwelzijn, evenals het  niet betalen van de contributie, na tweemaal hiervan schriftelijk op de hoogte te zijn gesteld.
  Het royement  kan slechts worden besloten twee maanden nadat de tweede herinnering is verzonden en de laatste herinnering word vermeldt.


  § 5 De Bijdragen

  1, Het bedrag van de contributie en de termijn van betaling zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.
  Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting om contributie en heffingen te betalen.
  Het bestuur kan in uitzonderlijke gevallen, ontheffing verlenen van bijdragen, heffingen, geheel of gedeeltelijk, of ze uitgestellen.


  § 6 Organen van de vereniging

  1. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de Ledenvergadering.
   

  § 7 Het Bestuur

  1. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  - 1. Voorzitter
  - 2. Vice-voorzitter
  - Secretaris
  - Penningmeester
  - Bestuurslid  van Sport en Training
  - Bestuurslid Fokkerij
  - Bestuurslid voor Internationale Betrekkingen

  2. Bij besluit van het bestuur, kunnen bepaalde zetels door meer dan een persoon worden waargenomen. In het geval dat meerdere personen een functie of positie bekleden, hebben ze alleen samen een stem. In het geval dat deze bestuurders niet tot een eenduidige mening kunnen komen, wordt de stem wordt beschouwd als een onthouding.

  3. In het geval van een gelijke stemming is de stem van de voorzitter of, bij diens afwezigheid, de vice-voorzitter bepalend.
  Het uitvoerend Comite volgens § 26 Paragraaf 2 BGB, zijn de voorzitter en de vice-voorzitter. Zij vertegenwoordigen de vereniging intern en extern. Beiden zijn gemachtigd om afzonderlijk de vereniging te vertegenwoordigen, de vice-voorzitter doet dit echter alleen indien de voorzitter verhinderd is, of bij schriftelijke instructies van de voorzitter.


  § 8 Bevoegdheid van het Bestuur

  1. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten van de vereniging. Om de doelen van de vereniging te behartigen is het bestuur met name verantwoordelijk voor:
  Voorbereiding en het bijeenroepen van de vergadering en

  - vaststelling van de agenda
  - Uitvoering van de besluiten van de ledenvergadering
  - Voorbereiding van de begroting, boekhouding, het opstellen van het jaarverslag
  - Voorbereiding en ontwikkeling van het huishoudelijk reglement (GO), sportreglementen (SO) en fokreglement (ZO).


  § 9 Verkiezing en de periode van het mandaat van het bestuur

  1. Het bestuur wordt gekozen door de ledenvergadering voor een termijn van twee jaar. Herverkiezing is mogelijk. Indien een lid van het bestuur voortijding ontslag neemt, kan het bestuur een opvolger kiezen voor de resterende duur van de ambtstermijn. Als de voorzitter en zijn plaatsvervanger op hetzelfde moment tijdens hun ambtstermijn hun fuctie neerleggen, moet er binnen twee maanden een ledenvergadering worden  gehouden, om tussentijdse verkiezingen te houden. Het overige bestuur blijft in functie totdat een nieuw bestuur is gekozen.

  2. De wijze van verkiezing houdt in dat in een jaar de Voorzitter, het bestuurslid Sport en Training,het bestuurslid van Fokkerij  en de penningmeester moeten worden gekozen, en het volgende jaar de Vice-Voorzitter, de secretaris en het bestuurslid voor Internationale Betrekkingen .
  Alleen stemgerechtigde leden van de vereniging kunnen worden gekozen als bestuursleden. Met de beëindiging van het lidmaatschap in de club eindigt ook de termijn van een bestuurslid.
   

  § 10 Bijeenkomsten en de besluiten van het Bestuur

  1. De raad beslist in vergaderingen die door de voorzitter, bij diens afwezigheid de vice-voorzitter worden bijeengeroepen. De agenda hoeft niet te worden aangekondigd. De vergadering moet een week van te voren worden aangekondigd. Het quorum bedraagt de helft van de bestuursleden, plus een. Bij een stemming beslist de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij een gelijke stemming is de stem van de voorzitter, bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, beslisslend.
  Het bestuur kan ook via een schriftelijke procedure beslissingen nemen, indien meer dan de helft van de leden hiermee instemmen.


  § 11 Ledenvergadering

  1. In de Ledenvergadering heeft elk volwassen lid stemrecht.

  2. In geval van afwezigheid kan de stem worden overgedragen aan een ander lid via een schriftelijk volmacht. De volmacht moet voor elke ledenvergadering afzonderlijk worden vermeld; een lid mag niet meer dan drie gevolmachtigde stemmen bezitten.
  De Algemene Vergadering is bevoegd voor de volgende besluiten:

  - Verkiezing, ontslag en decharge van het bestuur.
  - Het vast stellen van de contributie
  - Besluiten over wijziging  van statuten en de opheffing van de vereniging
  - Benoeming van ereleden.


  § 12 Bijeenkomsten van de ledenvergadering

  1. Ten minste eenmaal per jaar, zo mogelijk in het eerste kwartaal van het fiscale jaar (4e kwartaal van het kalenderjaar), zal een ledenvergadering plaatsvinden. Deze wordt bijeengeroepen door het bestuur in schriftelijke vorm, minstens vier weken van te voren. Deze termijn begint de dag nadat de uitnodigingen zijn verstuurd. De uitnodiging aan de leden wordt beschouwd als ontvangen wanneer deze naar het laatste schriftelijk bekende adres van het lid is verstuurd. De agenda wordt vastgesteld door het bestuur.

  2. Ieder lid kan schriftelijk om een aanvulling van de agenda vragen aan het bestuur, ten minste een week vóór de vergadering.

  3. De voorzitter moet deze aanvullingen bekend maken voor de vergadering. De vergadering beslist over de aanvulling van agenda.


  § 13 Buitengewone Ledenvergadering

  1. Een buitengewone ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, indien het belang van de vereniging dat vereist of wanneer ten minste een derde van de leden daarom verzoeken, met vermelding van het doel en de redenen.


  § 14 Besluitvorming van de ledenvergadering

  1. De vergadering wordt geleid door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de vice-voorzitter. Als er geen bestuurslid aanwezig is, benoemt de vergadering  een voorzitter. Bij de verkiezingen, kan de leiding van de vergadering worden overgedragen aan een commissie, voor de duur van de verkiezing.
  De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van de stemming. De stemming moet worden gehouden in schriftelijke vorm, indien ten minste een vierde van de stemgerechtigde leden dit verzoekt.
  De Algemene Vergadering heeft te allen tijde een quorum. De Algemene Vergadering neemt beslissingen met een gewone meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Bij verkiezingen zijn kandidaten gekozen die meer dan de helft van de geldige stemmen hebben gekregen. Indien niemand heeft meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen verkrijgt, zal er een tweede ronde volgen. De kandidaat met de meeste stemmen is dan gekozen.
  In het geval dat geen enkele kandidaat een meerderheid heeft gekregen, beslist het zittende bestuur.

  2. Over de besluiten die op de ledenvergadering worden genomen moet een verslag moet worden gemaakt, dat moet worden ondertekend door de voorzitter en de notulist.


  § 15 Opheffing van de vereniging

  1. De opheffing van de vereniging kan alleen, in een voor dit specifieke doel uitgeschreven vergadering, ten minste vier weken van tevoren uitgeschreven, plaatsvinden.
  De ontbinding kan alleen met steun van minstens ¾ van de geldig uitgebrachte stemmen plaatsvinden. Indien de ledenvergadering niets ander beslist, worden de voorzitter en de vice-voorzitter  de bevoegde liquidateurs .
  De bovenstaande voorschriften gelden eveneens, wanneer de vereniging wordt ontbonden om een andere reden of haar rechtspersoonlijkheid verliest.